Aandachtspunten voor een goede communicatie

Een positieve benadering doet wonderen

Tracht steeds aandacht te besteden aan positieve boodschappen over de ouders van kinderen. (Enkel bij het slechtnieuwsgesprek dien je voorzichtig te zijn met de aandacht die je geeft aan positieve elementen in een boodschap.)

Hecht belang aan inlevingsvermogen

De mate waarin een school zich kan inleven in de ouders is een belangrijke voorwaarde om tot goede communicatie te komen. multiperspectiviteit Omgaan met diversiteit houdt in dat men zich los kan maken van het eigen perspectief, via verschillende invalshoeken naar zaken kan kijken én zich kan inleven in het perspectief van degenen met wie men in interactie treedt. hangt hier onlosmakelijk mee samen. Enkele richtvragen:

  • Hoe is het voor ouders om naar een oudercontact te komen? 
  • Vanuit welke ervaringen met onderwijs kijkt de ouder naar de leerkrachten en naar de school? 
  • Wat verwachten ouders van leraren en de school?
  • Wat verwachten ouders van hun kinderen? 

Spreek de ouders zoveel mogelijk mondeling aan 

Zoek zelf contact. Leer de ouders kennen voor er problemen zijn. 

Behandel de ouders als volwaardige gesprekspartners

Treed niet betuttelend op en toon respect voor hun waardigheid. 

Elke week de dinsdag moet ze een lange broek aandoen. Wij weten niet eens waarom, ze moet ook gewassen zijn. Daar krijgen wij een speciaal briefke voor. Dat is voor ons precies of we onze kinderen niet wassen (Uit: Hebben wij als ouder in armoede... Hebben wij als ouder in de armoede ook een plaats op school?” Getuigenissen verzameld door de Zuidpoort en het Vergiet in het kader van het project onderwijs van de Gentse Verenigingen waar armen het woord nemen. Voor meer info: www.lop.be, LOP Gent, basisonderwijs, werking: Getuigenis Armoede en onderwijs, 8 december 2003).  ).

Communiceer vroegtijdig bij problemen

Zo voorkom je dat ouders uit de lucht komen vallen en zich machteloos voelen. 

Betrek de ouders steeds en vermijd beslissingen te nemen die niet vooraf gaan aan overleg met hen 

Wanneer ouders het gevoel hebben dat beslissingen boven hun hoofd genomen worden creëer je een gevoel van onmacht en duw je hen in een afhankelijke positie. 

  • Luister naar het achterliggende verhaal.
  • Leg oplossingen tijdens een gesprek niet voor als enige mogelijke oplossingen. 

Let op de taal

  • Om vlot te communiceren met kwetsbare ouders is het goed om helder, duidelijk en eenvoudig te communiceren. Stap dus af van abstract taalgebruik en het vakjargon. Vele mensen kunnen zich weinig voorstellen bij de woorden tempodifferentiatie, procesgericht kindvolgsysteem, zorgverbreding, handelingsplannen, … . Niet alle ouders hebben voldoende zelfvertrouwen om de leraar om verduidelijking te vragen bij dergelijk woordgebruik, uit angst dat ze ‘dom’ zullen gevonden worden. 
  • Voorzie je tolken, vertalers of andere taalmiddelen voor anderstalige ouders? Zo worden in sommige scholen info-avonden georganiseerd voor ouders uit de grootste taalgroepen aanwezig op school om hen in hun eigen taal te kunnen informeren over het schoolgebeuren (ga naar: taalbarrières overbruggen).  

Leer omgaan met emotionele reacties uit een andere leefwereld

Kansarme ouders worden dikwijls, soms zelfs levenslang, geconfronteerd met vooroordelen. Zo kunnen ze erg gevoelig worden voor de non-verbale taal van de mensen waarmee ze in gesprek treden. Ze voelen zich sneller veroordeeld waardoor ze ook sneller scherp zullen reageren. Kansarme ouders hebben niet steeds dezelfde sociale vaardigheden ontwikkeld om hun mening en gevoelens te uiten als leraren die uit een overwegend middenklasse milieu komen. Omwille van de andere ‘taal’ begrijpen ze leraren en directieleden verkeerd en voelen ze zich onbegrepen. Daarom zullen ze sneller in de verdediging gaan en emotioneler reageren. Als leraar en school is het zaak dit te doorzien, te kaderen en ervoor te zorgen dat de communicatie terug in goede banen wordt geleid (Bron: Maak je sterk tegen armoede op school Maak je sterk tegen armoede op school. Stappenplan voor een beter armoedebeleid op school.Netwerk tegen armoede.  ). 

Investeer in ouderbetrokkenheid

Begin bij de eerste gradatie.

Creative Commons License