Aandacht voor statusrelaties

    Achtergrond en tips Kijken naar status (Verstraete e.a.)     Achtergrond en tips Werken aan status (Ernalsteen, 2004)

Eigen aan het breed observeren van diversiteit in de klas is het waarnemen van statusrelaties onder lerenden. 

Eens het duidelijk is welke lerenden een hoge en lage status hebben kunnen vervolgens acties ondernomen worden om:

  • Te werken aan de status van lage-status lerenden 
  • De status van hoge-statuslerenden adequaat in te zetten om hun competenties te benutten en lage status-lerenden de kans te geven hun status te verhogen.

Verruim je blik Aan status werken

Oefening met casus De status van Fatma

Oefening met casussen Verschillende statussen tijdens groepswerken

Creative Commons License