Competenties inzetten in een krachtige leeromgeving

Een didactische aanpak waarbinnen lerenden hun competenties worden ingezet sluit aan bij de interesses en talenten van de lerenden, nadat deze breed werden geobserveerd. Dit vraagt om een aanpak waarbinnen lerenden zelf keuzes kunnen maken. 

Dit betekent in geen geval dat er voor elke lerende een individueel programma wordt uitgestippeld. Individueel werk wordt afgewisseld met groepsgesprekken, presentaties, klassikale instructie, uitwisselmomenten waarin men van elkaar kan leren,… kortom, een veelzijdige en gevarieerde aanpak die steunt op de didactische voorwaarden voor leren IN diversiteit, staat voorop!  

  • Er wordt vertrokken vanuit brede observaties ( breed observeren Door breed te observeren leer je kijken naar het sociale gedrag van de lerende in verschillende situaties in de klas en in situaties buiten de klas die op het eerste zicht niets met schools leren te maken hebben. Zo blijf je alert voor de aanwezige diversiteit waar je in het didactisch handelen op kunt voortbouwen. ). 
  • Competenties worden ontwikkeld via een  veelzijdige & gevarieerde aanpak Deze aanpak komt tegemoet aan de brede ontwikkeling van lerenden, hun diverse individuele leerstijlen, interactiewijzen en meervoudige intelligenties. Door te differentiëren en lerenden afwisselend bloot te stellen aan verschillende didactische- en leermethoden krijgen ze meer kansen om verschillende leervaardigheden en strategieën te ontplooien.  waarin gewerkt wordt aan een waaier aan kennis, vaardigheden en attitudes. Leerlingen gaan samenwerken, reflecteren, complexe problemen oplossen, genieten klassikaal onderwijs, geven presentaties, ontwikkelen een visie, … . 
  • Via  samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis. en  heterogene groepsvorming Interactie in heterogene groepen vergroot de kansen op leren omgaan met diversiteit en de sociale spanningen die daaruit voortvloeien: de verschillen zijn groter en veelzijdiger en er moet meer worden onderhandeld.  kan men niet enkel gezamenlijk kennis opbouwen vanuit verschillende perspectieven maar ook samenwerkingsvaardigheden en –attitudes ontwikkelen.
  • In competentiegericht onderwijs wordt vaak vertrokken vanuit reële situaties en probleemstellingen. Zo wordt de leeromgeving verbreed ( leeromgeving verbreden De potentiële diversiteit aan ervaringen, interesses, leefsferen en competenties die je bij de leerlingen kan aanboren, wordt veel groter als je het leren laat plaatsvinden in een authentieke context in confrontatie met 'echte' problemen, als je met verschillende klassen en leeftijdsgroepen kunt werken of als je de leer- en leefomgeving ook opentrekt tot buiten de school. ). 
  • breed evalueren Breed evalueren betekent dat leraren een waaier aan evaluatiestrategieën gebruiken die leerlingen de kans geven hun beheersing van de leerinhouden en competenties aan te tonen. : tijdens het ontwikkelingsproces wordt de ontwikkeling van competenties voortdurend opgevolgd en bijgestuurd via een waaier aan evaluatievormen. Dit vertaalt zich in een competentiegericht en leerlinggerichte aanpak die diverse vormen van assessment omvat (portfolio, self-assessment, peer-assessment, presentaties, simulaties, enz.). 

Creative Commons License