Brede School

Brede School vond ongeveer 10 jaar geleden zijn weg naar Vlaanderen en Brussel. Het concept verspreidde zich vanuit Zweden, Nederland en het Verenigd Koninkrijk en werd door scholen en andere organisaties aangegrepen als mogelijk antwoord op de toenemende maatschappelijke complexiteit.

Scholen en organisaties worden geconfronteerd met een toenemende diversiteit op etnisch, sociaal, cultureel, … vlak. De maatschappij is meer en meer complex. Wijken, scholen, jeugdhuizen, … worden in een lokale context geconfronteerd met specifieke problemen waarop ze niet elk individueel een antwoord kunnen bieden. De draagkracht van organisaties en scholen komt bijgevolg sterk onder druk te staan. Wat op school gebeurt kan niet gescheiden worden van de omgeving: familie, gemeenschap en de buurt.

Een antwoord daarop is het vormen van samenwerkingsverbanden. Dit blijkt meer en meer belangrijk te zijn: de maatschappelijke (vaak grootstedelijke) context is enorm ingewikkeld. Die complexiteit maakt het nodig om vanuit verschillende invalshoeken samen te werken en zo uitdagingen in de samenleving aan te gaan. Door samenwerking worden problemen efficiënter, economischer en effectiever aangepakt. Sociale ongelijkheid en achterstelling aanpakken, situeert zich immers op verschillende terreinen die elkaar raken: onderwijs, welzijn, gezondheid, …( Kerr & West, 2010 Kerr, K. & West, M. (red.) . (2010). Insight 2: Social Inequality: can schools narrow the Gap? Macclesfield: British Educational Research Association. ; Potapchuk, 2013 Potapchuk, W.R. (2013). The Role of Community Schools in Place-Based Initiatives. Collaborating for Student Succes. Washington: Coalition for Community Schools. ).

Creative Commons License