Een taakgerichte aanpak

Oefening

Doelstellingen

 • De didactische voorwaarden voor leren IN diversiteit kunnen herkennen in voorbeelden van een taakgerichte aanpak van schooltaalvaardigheid.
 • Op basis van een lesvoorbeeld van een taakgerichte aanpak van schooltaalvaardigheid, de drie stappen van ervaringsgebaseerde theoretische kennisbenadering kunnen reconstrueren in eigen woorden. 

TimingMiddellang (groot deel van een lesuur/volledig lesuur)

Richtlijnen

Met wie?

 • De voorgestelde werkvorm ‘Denken-delen-uitwisselen’ vereist samenwerking in duo’s.
 • Deze oefening kan ook individueel worden gemaakt. Zo gaat echter de meerwaarde van het  samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis.  verloren.

Voorbereiding

Opdracht

Denken

Bekijk de bronnenkaart met de drie voorbeeldlessen uit Bogaert, N. (2009). Het leven na TAS en TIST in andere vakken dan het vak NederlandsGOKschrift, 11.

In deze voorbeeldlessen komen vakspecifieke termen aan bod. De leraar had in deze lessen ook simpelweg een definitie van ‘ambachtslieden’, een beschrijving van de te kennen houtsoorten of een definitie van het begrip ‘bewegingsapparaat’ kunnen geven. Toch koos de leraar voor een andere aanpak. Formuleer individueel een antwoord op onderstaande vragen:

 • Welke didactische voorwaarden voor leren IN diversiteit herken je in elk van de voorbeelden?
 • Wat zijn de voordelen van de geïllustreerde aanpak tegenover het geven van een definitie of omschrijving? En wat zijn de nadelen?
 • Beschrijf in eigen woorden welke stappen je herkent in de gebruikte aanpak.
 • Welke stappen gebruik je zelf om nieuwe vakterminologie aan te brengen? Welke gelijkenissen en verschillen zijn er met de geïllustreerde aanpak?
 • Toepassingsvraag: hoe kan je verschillende stappen in de geïllustreerde aanpak toepassen op een willekeurige les? Omschrijf beknopt hoe je dit zou doen. Doe dit met een welbepaalde les in gedachten.

Delen

 • Vergelijk nu jouw antwoorden met die van iemand anders.
 • Geef elkaar feedback en bijkomende ideeën omtrent de toepassingsvraag.

Uitwisselen

 • De docent wijst willekeurig studenten aan om hun antwoorden toe te lichten. Er wordt niet onmiddellijk inhoudelijk commentaar gegeven, maar de vraag wordt doorgespeeld aan andere leerlingen. Voor verdere ondersteuning, zie ‘Nabespreking’.

Nabespreking

 • De voordelen die worden aangegeven kunnen worden gekoppeld aan:
 • Bij de nadelen kan aangehaald worden dat een dergelijke aanpak meer tijd vergt. Deze extra tijd is echter een investering die de moeite waard is.
 • In welke mate komen de omschreven stappen overeen met de piramide van de ervaringsgebaseerde theoretische kennisverwerving (zie: een krachtige (taal)leeromgeving)? Maak de link tussen de antwoorden van de studenten en deze piramide.
 • Toepassingsvraag: zijn hier de drie stappen van de ervaringsgebaseerde theoretische kennisverwering aanwezig? Ook hier wordt de link gelegd naar de piramide en kan zo vanuit de antwoorden van de studenten deze theorie worden aangebracht. 

Alternatieven en transfer

Alternatieve werkvormen

Alternatieve toepassingen

 • De drie voorbeeldlessen kunnen verspreid worden over verschillende duo’s. Tijdens de nabespreking lichten de duo’s de voorbeeldlessen aan elkaar toe.
 • Leg lesvoorbereidingen van studenten naast de theorie over een ‘taakgerichte aanpak’. Maak eventueel een criteriumlijst of checklist op met elementen van een taakgerichte les. Welke elementen komen terug in de lesvoorbereiding?
 • Voer intervisiegesprekken in kleine groepen over de ervaringen met een taakgerichte aanpak. Hoe verliep de interactie met de klasgroep? Hoe ervaren de studenten deze aanpak? Wat verliep gemakkelijk? Waar had men nog moeite mee? Wat kan men van elkaar leren?

Transfer

 • Op welke wijze wordt een taakgerichte aanpak gehanteerd binnen de lerarenopleiding om nieuwe vaktaal aan te brengen? Wordt deze aanpak gehanteerd in alle vakken? Wordt deze aanpak op een inclusieve manier gehanteerd voor alle studenten of enkel voor studenten met taalmoeilijkheden?
 • Door gebruik te maken van reële lesvoorbeelden wordt de leeromgeving verbreed ( leeromgeving verbreden De potentiële diversiteit aan ervaringen, interesses, leefsferen en competenties die je bij de leerlingen kan aanboren, wordt veel groter als je het leren laat plaatsvinden in een authentieke context in confrontatie met 'echte' problemen, als je met verschillende klassen en leeftijdsgroepen kunt werken of als je de leer- en leefomgeving ook opentrekt tot buiten de school. ).
 • Via deze oefening werken de student via  samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis.  aan  dialoog & samenwerking De dialoog is de gespreksvorm waarin diversiteit het best tot haar recht komt. Er wordt tijd uitgetrokken om te luisteren en op een evenwaardige manier tot uitwisseling van betekenissen te komen. Samenwerking is de handelwijze waarbij diversiteit als meerwaarde wordt benut. Samenwerken in heterogene groepen kan soms tot conflicten leiden. Maar ook dat is een normaal gegeven waar we moeten leren mee omgaan.  en  leren-van-elkaar We creëren onder invloed van onze interactie met anderen actief nieuwe referentiekaders en stellen de bestaande voortdurend bij. Essentieel hierbij is een basishouding van reflectie en zelfkritiek, zowel op ons zelf als op tradities, verworvenheden, normen en waarden van de groepen waartoe we behoren.
Creative Commons License