Visie op cultuur in de eigen lespraktijk

Verruim je blik

Doelstellingen

 • Inzicht verwerven in de onderliggende visie op cultuur in de eigen lespraktijk.
 • Inzicht verwerven in de onderliggende visie op cultuur in schoolactiviteiten. 

TimingKort (deel van een lesuur)

Richtlijnen

Met wie?

 • De voorgestelde werkvorm is een variant op het drie-stappen-interview. Deze opdracht is dus een klassikale opdracht. 
 • Deze oefening kan ook individueel gemaakt worden. Zo gaat de meerwaarde van het samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis.  echter verloren. 

Voorbereiding

 • De studenten worden onderverdeeld in 2 groepen. De ene groep is de A-groep, de andere groep de B-groep.
 • Elke deelnemer beschikt over:

Opdracht

 1. Lees de achtergrondinformatie rond een statische en dynamische opvatting over cultuur. Bereid jouw eigen antwoorden op de interviewvragen voor.
 2. Tijdens de eerste interviewsessie interviewt iemand uit de A-groep iemand uit de B-groep.
 3. Na dit interview gaat iedereen op zoek naar een nieuwe partner uit de andere groep. Tijdens deze tweede sessies interviewt iemand uit de B-groep iemand uit de A-groep.

Nabespreking

...

Alternatieven en transfer

Alternatieve werkvormen

Alternatieve toepassingen

 • De interviewvragen kunnen ook de basis vormen voor een reflectie in het kader van de stage.
 • Men kan er ook voor kiezen om het interview vast te leggen onder de vorm van bv. een magazine-interview, een videoreportage, … .  Op deze wijze kan zowel het product (inhoudelijk en vormelijk) als het proces (samenwerking) geëvalueerd worden. Deze evaluatie kan gebeuren via peerevaluatie aangevuld door feedback door de docent.  

Transfer

 • Het voeren van een interview omtrent de ervaringen omtrent een bepaald lesonderwerp is een goede manier tot breed observeren Door breed te observeren leer je kijken naar het sociale gedrag van de lerende in verschillende situaties in de klas en in situaties buiten de klas die op het eerste zicht niets met schools leren te maken hebben. Zo blijf je alert voor de aanwezige diversiteit waar je in het didactisch handelen op kunt voortbouwen.  en zicht te krijgen op de beginsituatie omtrent een lesinhoud.
 • Door studenten in interactie te laten treden omtrent hun vroegere ervaringen kan men leren-van-elkaar We creëren onder invloed van onze interactie met anderen actief nieuwe referentiekaders en stellen de bestaande voortdurend bij. Essentieel hierbij is een basishouding van reflectie en zelfkritiek, zowel op ons zelf als op tradities, verworvenheden, normen en waarden van de groepen waartoe we behoren.  en werken aan multiperspectiviteit Omgaan met diversiteit houdt in dat men zich los kan maken van het eigen perspectief, via verschillende invalshoeken naar zaken kan kijken én zich kan inleven in het perspectief van degenen met wie men in interactie treedt.
Creative Commons License