Persoonlijke voorkeuren in communicatie

Verruim je blik

Doelstellingen

 • Inzicht in de eigen patronen, overtuigingen en voorkeuren in persoonlijke communicatie.
 • Verschillende perspectieven, overeenkomsten en verschillen ontdekken in communicatiepatronen.
 • Reflectie over het verband tussen identiteit, sociaal-culturele achtergrond en communicatiepatronen. 

TimingKort (deel van een lesuur)

Richtlijnen

Met wie?      

Deze vragenlijst wordt individueel ingevuld. Om echter te komen tot  multiperspectiviteit Omgaan met diversiteit houdt in dat men zich los kan maken van het eigen perspectief, via verschillende invalshoeken naar zaken kan kijken én zich kan inleven in het perspectief van degenen met wie men in interactie treedt.  en  leren-van-elkaar We creëren onder invloed van onze interactie met anderen actief nieuwe referentiekaders en stellen de bestaande voortdurend bij. Essentieel hierbij is een basishouding van reflectie en zelfkritiek, zowel op ons zelf als op tradities, verworvenheden, normen en waarden van de groepen waartoe we behoren.  is een vergelijking van de resultaten in groepjes van 2 tot 4 personen en/of een plenaire nabespreking nodig.

Voorbereiding

Per student wordt de vragenlijst 'Persoonlijke communicatievoorkeuren' voorzien. 

Opdracht

1. Vul de vragenlijst 'Persoonlijke communicatievoorkeuren' individueel in.

2. Vergelijk de antwoorden met enkele anderen en wissel ervaringen uit. 

Nabespreking

Enkele vragen ter nabespreking:

 • Waaraan zijn verschillen in communicatievoorkeuren te wijten?
 • In welke mate worden persoonlijke communicatievoorkeuren bepaald door de persoonlijkheid of sociaal-culturele achtergrond?
 • In welke mate is er een verband tussen persoonlijke communicatievoorkeuren en de verschillende aspecten van onze meervoudige persoonlijk identiteit?
 • Welke (voor)oordelen hebben we over mensen met andere communicatiestijlen?
 • Welke communicatiepatronen worden beschouwd als ‘de norm’ binnen bepaalde contexten (bv. binnen een vriendengroep, binnen een liefdesrelatie, op school)?
 • Wat is er nodig om verschillen in communicatiestijlen als  normaliteit Diversiteit is alomtegenwoordig. We kunnen en mogen op alle mogelijke manieren van elkaar verschillen. Dit houdt geen waardeoordeel in. Het gaat enkel om de vaststelling en principiële aanvaarding van een feitelijke situatie, die plezierig, boeiend en leerrijk kan zijn, maar evengoed verwarrend, vreemd of onaangenaam.  te beschouwen? Zijn hieraan grenzen verbonden? 

Alternatieven en transfer

Alternatieve werkvormen

Alternatieve toepassingen

 • Deze vragenlijst kan ook de basis vormen voor een interview, stellingendiscussie, …

Transfer

 • Via deze oefening wordt via  dialoog & samenwerking De dialoog is de gespreksvorm waarin diversiteit het best tot haar recht komt. Er wordt tijd uitgetrokken om te luisteren en op een evenwaardige manier tot uitwisseling van betekenissen te komen. Samenwerking is de handelwijze waarbij diversiteit als meerwaarde wordt benut. Samenwerken in heterogene groepen kan soms tot conflicten leiden. Maar ook dat is een normaal gegeven waar we moeten leren mee omgaan.  gewerkt aan  normaliteit Diversiteit is alomtegenwoordig. We kunnen en mogen op alle mogelijke manieren van elkaar verschillen. Dit houdt geen waardeoordeel in. Het gaat enkel om de vaststelling en principiële aanvaarding van een feitelijke situatie, die plezierig, boeiend en leerrijk kan zijn, maar evengoed verwarrend, vreemd of onaangenaam.  en  Onbevooroordeeldheid & non-discriminatie Omgaan met diversiteit betekent dat we ons bewust worden van onze stereotypen en deze zeker niet laten uitmonden in vooroordelen. We gaan anderen beschouwen als individuen en hen onbevangen observeren in een specifieke context. Daarnaast hoeden we ons ervoor om anderen niet te discrimineren.
Creative Commons License