Parels vissen

Stageopdracht

Doelstellingen

 • De student heeft inzicht in de factoren die bijdragen aan het succesvol omgaan met sociaal-culturele diversiteit.
 • De student heeft inzicht in de voorwaarden om een methode of interventie te laten slagen.
 • De student verbreedt en verdiept zijn of haar kennis omtrent de praktijk van methodes in het omgaan met sociaal-culturele diversiteit.
 • Via flexibel denkvermogen denkt de student een stappenplan uit om een gedocumenteerde methode te transfereren naar een andere schoolcontext. 

Richtlijnen

Schoolkeuze:

 • Het documenteren van succesverhalen kan in een willekeurige school plaatsvinden. De voorwaarde voor schoolkeuze is dat er een grote sociaal-culturele diversiteit (tussen leelringen onderling en/of tussen leerlingen en leerkrachten) aanwezig is die de leerkrachten voor verschillende uitdagingen stelt.  
 • De denkoefening omtrent de transfer van de methode naar een andere schoolcontext dient bij voorkeur betrekking te hebben op een school waar de student een observatie- of lesstage loopt. Dit zorgt ervoor dat de student reeds vertrouwd is met de schoolcultuur- en populatie waardoor inschattingen omtrent de transfer adequater kunnen gemaakt worden.

Vervolg:

 • De verschillende succesverhalen kunnen gebundeld worden waardoor zo een database kan worden samengesteld van succesvolle methodes in het omgaan met sociaal-culturele diversiteit. 

Opdracht

Idee uitgewerkt op basis van:  OECD (2010) OECD Toolkit on teaching for diversity - Nederlandse vertaling door de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR). Organisation for Economic Co-Operation and Development, VLOR. 

Men gaat op zoek naar een methode die men gebruikt in een school om met sociaal-culturele diversiteit om te gaan. Deze methode kan zich situeren op klasniveau of op schoolniveau. Deze methode kan zowel preventief, als curatief zijn, of bepaalde initiatieven omvatten.

Doestellingen:

 • Waarom heeft men deze methode ingevoerd?
 • Worden de doelstellingen effectief verwezenlijkt via de methode?
 • Welke zijn de (ongewenste en/of onbedoelde) randeffecten van de ingevoerde methode?

Aanpak:

 • Hoe heeft men deze methode ingevoerd? Beschrijf de stappen die werden gevolgd.
 • Kreeg men daarbij te maken met bepaalde weerstanden of moeilijkheden? Zoja, hoe heeft men deze weerstanden of moeilijkheden overwonnen?

Visie:

Transfer: Maak de denkoefening waarbij je de methode te transfereert naar een andere schoolcontext. Hier is het aangewezen om flexibel en ‘out of the box’ te denken! Denk niet te vlug ‘deze methode is niet van toepassing’ en tracht alle mogelijkheden te exploreren waarmee de methode kan getransfereerd worden. Enkele richtvragen:

 • Kent deze school dezelfde uitdagingen en noden?
 • Wat kan transferschool ‘leren’ van de methode om beter te leren IN diversiteit en VOOR diversiteit.
 • Wat zijn de voorwaarden om deze methode te laten werken? Welke aanpassingen zullen moeten gemaakt worden aan de methode en/of aan de schoolcultuur en –organisatie?
 • Welke factoren binnen de context van de transferschool zorgen ervoor dat deze methode moeilijk kan slagen? 

Nabespreking

Enkele mogelijke beoordelingscriteria:

 • Beschrijving van de methode: de student geeft een heldere schets van de methode, oorzaak van invoeren, doelstellingen, resultaten en eventuele randeffecten van de methode.
 • Aanpak: de student is in staat om aan de hand van een stappenplan de invoer van een bepaalde methode te beschrijven. Daarbij wordt rekening gehouden met (onvoorziene) moeilijkheden en de wijze waarop deze werden overwonnen.
 • Visie: de student achterhaalt de visie op diversiteit en cultuur die aan de basis ligt van de ingevoerde methode. De student koppelt daarbij concrete voorbeelden aan de kenmerken van de welbepaalde visie op diversiteit en cultuur.

In de denkoefening omtrent de transfer geeft de student blijk van een flexibel denkvermogen om transfermogelijkheden te exploreren. Noden in het leren IN en VOOR diversiteit worden gedetecteerd, mogelijke aanpassingen in de schoolcultuur- en organisatie worden op een realistische manier doordacht, mogelijke belemmeringen worden gedetecteerd en manieren om deze te overkomen worden doordacht. 

Alternatieven en transfer

Alternatieve werkvormen

...

Alternatieve toepassingen

...

Transfer

...

Creative Commons License