Multiperspectiviteit op hoofddoeken

Verruim je blik

Doelstellingen

 • Verschillende perspectieven verkennen op het dragen van hoofddoeken en tulbanden op school. 

TimingKort (deel van een lesuur)

Richtlijnen

Met wie? 

 • De voorgestelde werkvorm 'check in duo's' vereist een samenwerking met 2. 
 • Deze denkoefening kan ook individueel gemaakt worden. Zo gaat echter de meerwaarde van het  samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis.  verloren.  

Voorbereiding

 • Een PC met internetverbinding is nodig om het filmpje te kunnen bekijken. Dit kan zowel klassikaal als in duo.
 • De deelnemers zijn vertrouwd met de sleutelcompetentie  multiperspectiviteit Omgaan met diversiteit houdt in dat men zich los kan maken van het eigen perspectief, via verschillende invalshoeken naar zaken kan kijken én zich kan inleven in het perspectief van degenen met wie men in interactie treedt. .

Opdracht

Denken

 1. Bekijk bovenstaand filmpje van het Provinciaal Integratiecentrum Limburg
 2. Formuleer individueel een antwoord op deze vragen:
 • Welke perspectieven op hoofddoeken en tulbanden op school komen er in dit filmpje aan bod? 
 • Kun je dit aanvullen met je eigen perspectief of met perspectieven van mensen uit je omgeving? Tracht zoveel mogelijk perspectieven op het dragen van hoofddoeken en tulbanden bloot te leggen.
 • Ga voor elk van deze jongeren na of ze op basis van hun getuigenis eerder een statische of dynamische visie hebben op culturele identiteit. 
 • Delen

  • Vergelijk jouw antwoorden met die van iemand anders. Tracht hier tot een consensus te komen.

  Uitwisselen

  • De aanvullingen onder (4) worden plenair geïnventariseerd. Duiken hierover onenigheden of tegenstrijdigheden op? Ga hierover de discussie aan.
  • Elementen waarover de duo’s geen consensus konden bereiken worden plenair besproken.  

  Nabespreking

  Nadat de deelnemers zich via deze oefening hebben ingeleefd in verschillende perspectieven op het al dan niet dragen van hoofddoeken en tulbanden op school kan worden overgegaan naar de eigen visie hierop, al dan niet in combinatie met een onderzoek naar actuele visies op hoofddoeken en tulbanden in de maatschappij. Raadpleeg krantenartikels, boeken, blogs, reportages, … waarin visies van zowel voor- als tegenstanders aan bod komen en tracht zo ook de eigen visie te staven.

  In welke mate wordt in deze eigen visie ruimte gelaten voor meerdere perspectieven en de stem van gelovigen?

  Alternatieven en transfer

  Alternatieve werkvormen

  Alternatieve toepassingen

  • Deze oefening kan ook deel uitmaken van een reflectie-activiteit in het kader van de stage waarbij een (voor de student/stageschool relevante) sociaal-culturele kwestie vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven in kaart wordt gebracht. 

  Transfer

  • Ook in de context van de lerarenopleiding kan de oefening gemaakt worden om sociaal-culturele kwesties te bekijken vanuit zoveel mogelijk verschillende perspectieven.
  • Door gebruik te maken van filmmateriaal dat onmiddellijk betrekking heeft op de maatschappelijke context wordt de leeromgeving verbreed ( leeromgeving verbreden De potentiële diversiteit aan ervaringen, interesses, leefsferen en competenties die je bij de leerlingen kan aanboren, wordt veel groter als je het leren laat plaatsvinden in een authentieke context in confrontatie met 'echte' problemen, als je met verschillende klassen en leeftijdsgroepen kunt werken of als je de leer- en leefomgeving ook opentrekt tot buiten de school. ).
  • Via de werkvorm 'check in duo's werkt men via  samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis.  aan  dialoog & samenwerking De dialoog is de gespreksvorm waarin diversiteit het best tot haar recht komt. Er wordt tijd uitgetrokken om te luisteren en op een evenwaardige manier tot uitwisseling van betekenissen te komen. Samenwerking is de handelwijze waarbij diversiteit als meerwaarde wordt benut. Samenwerken in heterogene groepen kan soms tot conflicten leiden. Maar ook dat is een normaal gegeven waar we moeten leren mee omgaan.
  Creative Commons License