Mayleen

Casus

Doelstellingen

TimingKort (deel van een lesuur)

Richtlijnen

Met wie?

 • De voorgestelde werkvorm ‘plakkerparade’ vereist een samenwerking in groepen van minimum 5 personen. 

Voorbereiding

 Voor de gehele groep worden volgende zaken voorzien: 

 • Per discussievraag 1 groot vel papier waarop de vraag wordt geschreven.
 • Kleine gekleurde stickers: aantal vragen x aantal deelnemers = aantal nodige stickers.  

Opdracht

1. Eén iemand leest de casus 'Mayleen' voor.

2. De begeleider gooit verschillende vragen in de groep waarbij verschillende meningen mogelijk zijn. Elke leerling schrijft zijn antwoorden op een blad. Dit doet men voor elke vraag:

  • Wat zou je willen weten over Mayleen om te begrijpen waarom ze te laat is?
  • Wat zou je doen om informatie te vergaren over Mayleen?
  • Heb je de neiging om Mayleen haar veranderende gedrag te relateren aan haar afkomst? Waarom wel/niet?
  • Mayleen kwam pas naar deze school in het derde middelbaar. Wat zijn de voordelen om samen te werken met haar vorige leerkrachten?
  • Mayleen haar jongere broer zit in het eerste leerjaar van de school. Zou je ook met zijn leraar praten?
  • Hoe zou je de communicatie kunnen bevorderen met haar niet-Nederlands sprekende ouders?

  3. Iedereen krijgt gekleurde stickers (evenveel stickers als er vragen zijn per persoon) en hangt een sticker op bij de antwoorden waarvoor hij/zij een voorkeur heeft.

  4. Er wordt afgerond met een plenaire nabespreking van de favoriete uitkomsten.

  Nabespreking

  Alternatieven en transfer

  Alternatieve werkvormen

  Alternatieve toepassingen

  Deze oefening kan ook gemaakt worden op basis van casussen die gebaseerd zijn op stage-ervaringen van studenten.

  Transfer

  Door authentieke casussen te bespreken wordt de leefwereld verbreed ( leeromgeving verbreden De potentiële diversiteit aan ervaringen, interesses, leefsferen en competenties die je bij de leerlingen kan aanboren, wordt veel groter als je het leren laat plaatsvinden in een authentieke context in confrontatie met 'echte' problemen, als je met verschillende klassen en leeftijdsgroepen kunt werken of als je de leer- en leefomgeving ook opentrekt tot buiten de school. ). Doordat men deze in groep gaat bespreken kunnen meerdere perspectieven gedeeld worden wat  multiperspectiviteit Omgaan met diversiteit houdt in dat men zich los kan maken van het eigen perspectief, via verschillende invalshoeken naar zaken kan kijken én zich kan inleven in het perspectief van degenen met wie men in interactie treedt. breed observeren Door breed te observeren leer je kijken naar het sociale gedrag van de lerende in verschillende situaties in de klas en in situaties buiten de klas die op het eerste zicht niets met schools leren te maken hebben. Zo blijf je alert voor de aanwezige diversiteit waar je in het didactisch handelen op kunt voortbouwen.  en  leren-van-elkaar We creëren onder invloed van onze interactie met anderen actief nieuwe referentiekaders en stellen de bestaande voortdurend bij. Essentieel hierbij is een basishouding van reflectie en zelfkritiek, zowel op ons zelf als op tradities, verworvenheden, normen en waarden van de groepen waartoe we behoren.  bevordert. 

  Creative Commons License