Communiceren met Roma

Toepassing

Doelstellingen

 •  De achterliggende opvattingen over cultuur kunnen herkennen in bronnen rond ‘omgaan met sociaal-culturele diversiteit’.
 •  De voor- en nadelen kunnen detecteren van bepaalde opvattingen over cultuur in het omgaan met sociaal-culturele diversiteit. 

TimingKort (deel van een lesuur)

Richtlijnen

Met wie?

De voorgestelde werkvorm ‘A-/B-activiteit’ vereist een samenwerking in groepen van 4 personen. 

Voorbereiding

Voorzie per groep:

Opdracht

A-activiteit

Lees de achtergrondinformatie rond een statische en dynamische opvatting over cultuur

B-activiteit

Lees bijhorend artikel uit Klasse 'Communiceren met Roma vraagt diplomatie' en formuleer daarna een antwoord op volgende vragen:

 • Welke visie op cultuur ligt aan de basis van de communicatietips die Klasse meegeeft?
 • Op welke wijze kan deze visie een steun of belemmering vormen in het communiceren met Roma?
 • Welke aanvullende tips zou je formuleren om het communiceren en omgaan met Roma in het onderwijs vlot te laten verlopen? Vertrek hierbij van de sleutelcompetenties voor leren VOOR diversiteit?

Elke groep stelt de bevindingen voor aan de andere groepen. 

Nabespreking

Enkele vragen ter nabespreking:

 • Waren er brandende discussiepunten binnen de groepen?
 • Op welke vlakken zijn er overeenkomsten, verschillen en zelfs onenigheden tussen de verschillende groepen?
 • Past iedereen de concepten 'statische en dynamische visie op cultuur' op dezelfde manier toe? 

Alternatieven en transfer

Alternatieve werkvormen

Alternatieve toepassingen

Eenzelfde oefening kan gemaakt worden op basis van alternatieve bronnen die, zowel expliciet als impliciet, advies geven over omgaan met sociaal-culturele diversiteit (in het onderwijs). 

Transfer

 • Ga in alle contexten waarin, expliciet of impliciet, wordt omgegaan met sociaal-culturele diversiteit na welke achterliggende visie op cultuur aan de basis ligt. 
 • Via de werkvorm 'A/B-activiteit' werkt men via  samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis.  aan  dialoog & samenwerking De dialoog is de gespreksvorm waarin diversiteit het best tot haar recht komt. Er wordt tijd uitgetrokken om te luisteren en op een evenwaardige manier tot uitwisseling van betekenissen te komen. Samenwerking is de handelwijze waarbij diversiteit als meerwaarde wordt benut. Samenwerken in heterogene groepen kan soms tot conflicten leiden. Maar ook dat is een normaal gegeven waar we moeten leren mee omgaan.  en  leren-van-elkaar We creëren onder invloed van onze interactie met anderen actief nieuwe referentiekaders en stellen de bestaande voortdurend bij. Essentieel hierbij is een basishouding van reflectie en zelfkritiek, zowel op ons zelf als op tradities, verworvenheden, normen en waarden van de groepen waartoe we behoren. .
 • Door gebruik te maken van materialen uit de actualiteit en/of die betrekking hebben op de onderwijscontext wordt de leeromgeving verbreed ( leeromgeving verbreden De potentiële diversiteit aan ervaringen, interesses, leefsferen en competenties die je bij de leerlingen kan aanboren, wordt veel groter als je het leren laat plaatsvinden in een authentieke context in confrontatie met 'echte' problemen, als je met verschillende klassen en leeftijdsgroepen kunt werken of als je de leer- en leefomgeving ook opentrekt tot buiten de school. ).
Creative Commons License