Stellingendiscussie

Verkenning

Doelstellingen

 • Verschillende perspectieven op breed observeren en breed evalueren delen en uitwisselen.
 • Breed observeren en breed evalueren vanuit verschillende perspectieven bekijken. 

TimingKort (deel van een lesuur)

Richtlijnen

Met wie?

 • Deze stellingendiscussie is een klassikale opdracht waarbij groepjes van 4 à 5 studenten worden gevormd.

Voorbereiding

Opdracht

De werkvorm die we hier voorstellen is ‘De dobbelsteen’.

1. Elk groepslid gooit om beurt de dobbelsteen en bediscussieert de stelling die hoort bij het nummer dat bovenop ligt. Vervolgens geven de andere groepsleden hun mening over de stelling.

2. Indien de stelling die bij een bepaald nummer hoort reeds werd behandeld, wordt overgegaan naar de volgende stelling. Indien alle stellingen van een bepaald nummer reeds werden besproken gooit diezelfde deelnemer opnieuw.

3. Na afloop vat elk groepje samen wat ze geleerd hebben uit de discussie:

 • Wat waren de voornaamste discussiepunten binnen de groep?
 • Waarover was men het roerend eens?
 • Welke nieuwe inzichten kwamen naar voor uit de discussie? 

Nabespreking

 • Via deze oefening kan de beginsituatie geëvalueerd worden omtrent breed evalueren en breed observeren.
 • De oefening kan afgesloten worden met een zelf-evaluatie. Volgende vragen kunnen hierbij richtinggevend zijn:
  • Mijn houding/mening is veranderd over…
  • Na afloop heb ik nog steeds hetzelfde standpunt over…
  • Ik ben nog steeds niet overtuigd van…
  • Ik wil me graag nog meer verdiepen in…

Deze zelf-evaluatie kan na afloop van het thema ‘observeren en evalueren’ herhaald worden. Zo kan men nagaan hoe het eigen perspectief op en de kennis over ‘breed observeren’ en ‘breed evalueren’ is geëvolueerd. Op basis hiervan kan vervolgens het verdere leerproces worden bijgesteld. 

Alternatieven en transfer

Alternatieve werkvormen

Alternatieve toepassingen

 • Laat studenten zelf stellingen formuleren omtrent breed observeren en evalueren. Deel aan het begin van de les of het eind van de vorige les strookjes papier uit. Laat elke student een stelling formuleren vanuit het perspectief van (1) zichzelf, (2) een leraar en (3) een leerling. Men kan ervoor kiezen om de ‘rol’ van waaruit de stelling wordt geformuleerd ook te vermelden. Deze stellingen kunnen zelf verzonnen zijn of uit het leven gegrepen (stage, eigen ervaring in het onderwijs, …). De docent kan hieruit de meest geschikte stellingen selecteren die vervolgens behandeld worden tijdens het stellingenspel.
 • De stellingen die gebruikt worden omtrent een dergelijk spel kunnen ook geïnventariseerd worden uit de opmerkingen die studenten of collega-lerarenopleiders maken omtrent breed observeren en breed evalueren.

Transfer

 • Het voeren van een stellingenspel is een effectieve manier om bij de aanvang van een lesinhoud breed te observeren en zicht te krijgen op de beginsituatie. De begeleider kan de observatiegegevens bijhouden in een logboek. Deze kunnen een ondersteuning bieden bij het bijstellen van het instructieproces. Indien de oefening op een later tijdstip wordt herhaald kunnen de nieuwe observatiegegevens vergeleken worden met de initiële logboeknotities.  
 • Via een stellingspel kan men ook een duidelijk beeld krijgen van de aanwezige  multiperspectiviteit Omgaan met diversiteit houdt in dat men zich los kan maken van het eigen perspectief, via verschillende invalshoeken naar zaken kan kijken én zich kan inleven in het perspectief van degenen met wie men in interactie treedt.  binnen een groep.
 • Via  samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis.  wordt de aanwezige voorkennis omtrent breed observeren en evalueren uitgewisseld. Door met heterogene groepen ( heterogene groepsvorming Interactie in heterogene groepen vergroot de kansen op leren omgaan met diversiteit en de sociale spanningen die daaruit voortvloeien: de verschillen zijn groter en veelzijdiger en er moet meer worden onderhandeld. ) te werken komen een veelheid aan perspectieven aan bod op observeren en evalueren. Dit alles leidt tot  leren-van-elkaar We creëren onder invloed van onze interactie met anderen actief nieuwe referentiekaders en stellen de bestaande voortdurend bij. Essentieel hierbij is een basishouding van reflectie en zelfkritiek, zowel op ons zelf als op tradities, verworvenheden, normen en waarden van de groepen waartoe we behoren. .
Creative Commons License