Herontwerp een rapport

Oefening

Doelstellingen

 • De visie op breed evalueren kunnen omzetten in een visie op rapporteren aan de hand van een ontwerp van een schoolrapport. 

TimingLang (één of meerdere lesuren)

Richtlijnen

Met wie?

In deze oefening wordt gewerkt volgens coöperatief leren. Er wordt samen gewerkt in groepen van 4. In elke groep zijn er 4 rollen:

 • Visie-verantwoordelijke: waakt erover dat de visie op breed evalueren aanwezig is in het rapport en dat de focus ligt op het aanvullen van de geïdentificeerde tekorten. Werkt nauw samen met het creatieve brain om de visie in praktijk om te zetten.  
 • Lay-out verantwoordelijke: zorgt voor een aantrekkelijke, overzichtelijke en laagdrempelige vormgeving. Zet de ideeën van het creatieve brain in een aantrekkelijke lay-out om.
 • Creatieve brain: beslist over de methodiek die zal gebruikt worden om de geïdentificeerde tekorten om te zetten in de praktijk. Werkt nauw samen met de visie-verantwoordelijke om de visie te bewaken.
 • Planner: bereid een stappenplan voor om de werkwijze in praktijk om te zetten. Daarbij worden tijdelijke deadlines ingesteld. De planner is daarnaast ook verantwoordelijk voor de eindredactie en het afleveren van het uiteindelijke product. Werkt in de beginfase nauw samen met de visie-verantwoordelijke en in de eind-fase met de lay-out verantwoordelijke en het creatieve brain. De planner neemt ook het initiatief voor het opstellen van een de evaluatie van het product en het proces door middel van een combinatie van peer- en zelfevaluatie. De criteria worden in overleg bepaald.

Deze oefening kan ook individueel worden gemaakt. Op deze wijze gaat echter wel de meerwaarde verloren van het samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis. .

Voorbereiding

 • Per groep wordt 1 rapport voorzien. Het is aangewezen dat minstens 1 van de groepsleden op de hoogte is van het evaluatiebeleid in de school waaruit het rapport afkomstig is zodat de gehele checklist kan ingevuld worden.
 • Per groep wordt de checklist ‘Het schoolrapport kritisch bekeken’.

Opdracht

1. Ga op zoek naar een schoolrapport rapport. Dit kan het rapport zijn dat gebruikt wordt in een stageschool of een rapport zijn dat je vroeger zelf kreeg.

2. Onderwerp dit rapport en de rapporteringswijze binnen de betreffende klas aan de checklist. Op welke punten scoort het rapport goed en minder goed? Vul de checklist aan met een schriftelijke argumentatie.

3. Ontwerp nu zelf een nieuw schoolrapport waarbij de geïdentificeerde tekorten opvangt.

4. Elke groep kan het ontworpen rapport kort voorstellen. Dit kan ook gebeuren via een soort van tentoonstelling. Feedback op de rapporten van de andere groepen kan gegeven worden via post-its (bv. groene/gele post-its staan voor sterke punten, roze/oranje post-its staan voor valkuilen/zwakke punten/werkpunten).

Nabespreking

 • Voor de productevaluatie dient de checklist als criterium voor het beoordelen van het rapport.
 • De samenwerking en ervaringen met rollen kan geëvalueerd worden via een combinatie van zelf- en peerevaluatie. 

Alternatieven en transfer

Alternatieve werkvormen

 • Om tijd te besparen kan het herontwerpen van een rapport beperkt worden tot het houden van een brainstorm over ‘hoe het anders kan’ of het opstellen van een stappenplan over de wijze waarop het rapport zal veranderd worden.

Alternatieve toepassingen

 • Deze oefening kan kaderen binnen een observatie-oefening waarbij het evaluatiebeleid in de school in kaart wordt gebracht door het verzamelen van gegevens, interviews met leerkrachten, etc.

Transfer

 • Ook de eigen rapporteringswijze binnen de lerarenopleiding kan aan een dergelijke kritische blik en oefening onderworpen worden.
 • Ook binnen andere contexten van coöperatief leren kunnen verschillende rollen ingezet worden om tegemoet te komen aan de principes van coöperatief leren. Wanneer rollen worden bepaald op basis van rolverdelingen in authentieke contexten wordt de leeromgeving verbreed ( leeromgeving verbreden De potentiële diversiteit aan ervaringen, interesses, leefsferen en competenties die je bij de leerlingen kan aanboren, wordt veel groter als je het leren laat plaatsvinden in een authentieke context in confrontatie met 'echte' problemen, als je met verschillende klassen en leeftijdsgroepen kunt werken of als je de leer- en leefomgeving ook opentrekt tot buiten de school. ).
 • Door gebruik te maken van de principes van coöperatief leren werkt men via samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis.  en heterogene groepsvorming Interactie in heterogene groepen vergroot de kansen op leren omgaan met diversiteit en de sociale spanningen die daaruit voortvloeien: de verschillen zijn groter en veelzijdiger en er moet meer worden onderhandeld.  aan de competenties normaliteit Diversiteit is alomtegenwoordig. We kunnen en mogen op alle mogelijke manieren van elkaar verschillen. Dit houdt geen waardeoordeel in. Het gaat enkel om de vaststelling en principiële aanvaarding van een feitelijke situatie, die plezierig, boeiend en leerrijk kan zijn, maar evengoed verwarrend, vreemd of onaangenaam. , multiperspectiviteit Omgaan met diversiteit houdt in dat men zich los kan maken van het eigen perspectief, via verschillende invalshoeken naar zaken kan kijken én zich kan inleven in het perspectief van degenen met wie men in interactie treedt. , flexibiliteit Kunnen functioneren in een complexe samenleving veronderstelt dat we vlot kunnen switchen tussen verschillende codes die worden gehanteerd, naargelang context, personen, situaties, culturen. Hier gaat een dynamisch proces aan vooraf van observeren, afwegen, uittesten wat wel en niet kan, onderhandelen en zich manifesteren of aanpassen zonder het eigen referentiekader te verloochenen. , dialoog & samenwerking De dialoog is de gespreksvorm waarin diversiteit het best tot haar recht komt. Er wordt tijd uitgetrokken om te luisteren en op een evenwaardige manier tot uitwisseling van betekenissen te komen. Samenwerking is de handelwijze waarbij diversiteit als meerwaarde wordt benut. Samenwerken in heterogene groepen kan soms tot conflicten leiden. Maar ook dat is een normaal gegeven waar we moeten leren mee omgaan.  en leren-van-elkaar We creëren onder invloed van onze interactie met anderen actief nieuwe referentiekaders en stellen de bestaande voortdurend bij. Essentieel hierbij is een basishouding van reflectie en zelfkritiek, zowel op ons zelf als op tradities, verworvenheden, normen en waarden van de groepen waartoe we behoren.
Creative Commons License