Ervaringen met evalueren

Verruim je blik

Doelstellingen

  • Vanuit de eigen ervaring met evaluaties op zoek gaan naar tekorten in gekende evaluatiemethoden.
  • Op basis van ervaren tekorten in evaluatievormen op zoek gaan naar alternatieve evaluatievormen die deze tekorten kunnen opvangen. 

TimingKort (deel van een lesuur)

Richtlijnen

Met wie?

  • De voorgestelde werkvorm is een variant op het drie-stappen-interview. Deze opdracht is dus een klassikale opdracht.
  • De gestelde vragen kunnen ook beantwoord worden via individuele reflectie. Zo verliest men echter de meerwaarde van het  samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis. .

Voorbereiding

  • De studenten worden onderverdeeld in twee groepen. De ene groep is de A-groep, de andere groep de B-groep. Om de heterogeniteit te vergroten kunt u deze groepen vormen op basis van de gevolgde vooropleiding in het middelbaar: bv. taal-/mensgerichte opleidingen en wiskunde-/wetenschapsgerichte richtingen. De A- en B groepen maken duidelijk (via een sticker, teken op de wang, …) tot welke groep ze behoren.
  • Elke student beschikt over de vragen die worden gesteld tijdens het interview.

Opdracht

1. Tijdens de eerste interviewsessie interviewt iemand uit de A-groep iemand uit de B-groep.

2. Na dit interview gaat iedereen op zoek naar een nieuwe partner uit de andere groep. Tijdens deze tweede sessies interviewt iemand uit de B-groep iemand uit de A-groep. 

Nabespreking

  • Tijdens de verschillende interviews kunt u de studenten observeren, enkele interviews meevolgen en hierover logboeknotities maken. Deze notities kunnen het verdere instructieproces sturen.
  • Na afloop van de interviews kunt u enkele samenvattende vragen stellen omtrent de ervaringen met evalueren. Ook deze reacties en antwoorden kunnen het verdere instructieproces richting geven. 

Alternatieven en transfer

Alternatieve werkvormen

De interviewvragen kunnen ook via volgende werkvormen worden beantwoord:

Alternatieve toepassingen

Transfer

  • Het voeren van een interview omtrent de ervaringen omtrent een bepaald lesonderwerp is een goede manier om breed te observeren en zicht te krijgen op de beginsituatie omtrent een lesinhoud.
  • Door studenten in interactie te laten treden omtrent hun vroegere ervaringen kan men  leren-van-elkaar We creëren onder invloed van onze interactie met anderen actief nieuwe referentiekaders en stellen de bestaande voortdurend bij. Essentieel hierbij is een basishouding van reflectie en zelfkritiek, zowel op ons zelf als op tradities, verworvenheden, normen en waarden van de groepen waartoe we behoren.  en werken aan  multiperspectiviteit Omgaan met diversiteit houdt in dat men zich los kan maken van het eigen perspectief, via verschillende invalshoeken naar zaken kan kijken én zich kan inleven in het perspectief van degenen met wie men in interactie treedt.
Creative Commons License