Betrokkenheid bij evaluaties

Hoekenwerk

Doelstellingen

 • Via hoekenwerk kennis maken met verschillende evaluatievormen die leerlingenbetrokkenheid verhogen. Volgende evaluatievormen komen aan bod:
  • Zelfevaluatie.
  • Peerevaluatie.
  • Co-evaluatie.
  • Portfolio-evaluatie.
 • Doelstellingen hoek 1:
  • Inzicht verschaffen in verschillende praktische en inhoudelijke aspecten die komen kijken bij zelf-evaluatie.
  • Mogelijke valkuilen identificeren die gepaard gaan met het voeren van zelf-evaluatie.
 • Doelstellingen hoek 2:
  • Inzicht verschaffen in verschillende praktische en inhoudelijke aspecten die komen kijken bij zelf-evaluatie.
  • Reflectie omtrent het vervullen van maximale leerlingenbetrokkenheid bij zelf-evaluatie.
 • Doelstellingen hoek 3:
  • Inzicht verschaffen in verschillende praktische en inhoudelijke aspecten die komen kijken bij peer-evaluatie.
  • Reflectie omtrent mogelijkheden waarop vriendjespolitiek kan voorkomen worden bij peer-evaluatie.
  • Reflectie omtrent het vervullen van maximale leerlingenbetrokkenheid bij peer-evaluatie.
 • Doelstellingen hoek 4:
  • Inzicht verschaffen in verschillende praktische en inhoudelijke aspecten die komen kijken bij co-evaluatie en portfolio-evaluatie. 

TimingLang (één of meerdere lesuren)

Richtlijnen

Met wie?

 • Er wordt gewerkt met hoekenwerk. Dit houdt in dat de groep wordt opgesplitst in 4 groepen die via een doorschuifsysteem terecht komen in de 4 hoeken.
 • In de hoeken worden opdrachten uitgevoerd in duo’s. Het is dus de bedoeling dat wordt gewerkt met een even aantal per hoek. Om het samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis.  maximaal te benutten kunnen ook de duo’s veranderen per groep. Zo wordt er bijkomende heterogeniteit gecreëerd ( heterogene groepsvorming Interactie in heterogene groepen vergroot de kansen op leren omgaan met diversiteit en de sociale spanningen die daaruit voortvloeien: de verschillen zijn groter en veelzijdiger en er moet meer worden onderhandeld. ).

Voorbereiding

Opdracht

Nabespreking

Mogelijke oplossingen bij hoek 1

 • Deze hoek is gebaseerd op deze begeleiding uit het coachingspakket breed evalueren ‘Zie je wat ik kan?!’.
 • Valkuilen:
  • Maximale betrokkenheid van leerlingen zou kunnen verzekerd worden door hen te betrekken bij het opstellen van evaluatiecriteria.
  • Leerlingen dienen begeleid te worden bij het invoeren van evaluatievormen waarbij ze zelf betrokken worden. Het proces van het uit handen geven van de evaluatie door de leerkracht gebeurt daarbij geleidelijk aan. In deze school begint men in het tweede jaar met zelf-evaluatie en komt men in het vierde jaar tot een volwaardige zelf-evaluatie.

Mogelijke oplossingen bij hoek 2

 • Deze hoek is gebaseerd op deze begeleiding uit het coachingspakket breed evalueren ‘Zie je wat ik kan?!’.
 • Meer momenten voor zelf-evaluatie:
  • Korte gesprekjes.
  • Werken met zelfevaluatiefiches.
  • Leerkracht-leerling interview.
 • Om de betrokkenheid van ouders te verzekeren bij de evaluatie kunnen een aantal zaken ondernomen worden:
  • Infomomenten in de klas met beeld, film en concreet materiaal van zelfevaluatiemomenten (uitleg door leerkracht en leerlingen).
  • Ouders ook de zelf-evaluatie laten aanvullen. Doe je dit samen of gebeurt dit voordien/nadien?
  • Laat leerlingen hun ouders interviewen.
  • Maak met de leerlingen een filmpje over (zelf)evaluatie. Zet het op het net en laat er de ouders naar kijken.
  • Aandacht voor laagdrempelige communicatie zodat alle ouders betrokken worden!

Mogelijke oplossingen bij hoek 3

 • Deze hoek is gebaseerd op deze en deze begeleiding uit het coachingspakket breed evalueren ‘Zie je wat ik kan?!’.
 • Verhogen van maximale betrokkenheid & voorkomen van vriendjespolitiek bij peerevaluatie:
  • De lerares geeft aan dat ze zelf de criteria voor zelf-evaluatie voorop stelt. Maximale betrokkenheid én extra motivatie om correct te evalueren kan bekomen worden wanneer de leerlingen ook betrokken worden bij het opstellen van evaluatiecriteria voor de peer-evaluatie.
  • Peer-evaluatie kan gebeuren via het aangeven van scores, via een schaal, maar ook via feedbackpunten. Zo kan men de opdracht krijgen om 3  positieve elementen en 3 werkpunten te formuleren (al dan niet op basis van vooraf opgestelde criteria.

Mogelijke oplossingen bij hoek 4

Nodige informatie aanwezig in het filmfragment. 

Alternatieven en transfer

Alternatieve werkvormen

 • De verschillende opdrachten binnen in de 4 hoeken kunnen ook gemaakt worden via de werkvorm ‘Denken-delen-uitwisselen’.

Alternatieve toepassingen

 • In plaats van gebruik te maken van filmfragmenten kunnen in de verschillende hoeken ook praktische voorbeelden worden voorgelegd van de verschillende evaluatievormen waarvan op een gelijkaardige manier de verschillende praktische en inhoudelijke aspecten kunnen worden bestudeerd.

Transfer

 • Door gebruik te maken van hoekenwerk, werkt men via samenwerkend leren aan de competenties dialoog & samenwerking De dialoog is de gespreksvorm waarin diversiteit het best tot haar recht komt. Er wordt tijd uitgetrokken om te luisteren en op een evenwaardige manier tot uitwisseling van betekenissen te komen. Samenwerking is de handelwijze waarbij diversiteit als meerwaarde wordt benut. Samenwerken in heterogene groepen kan soms tot conflicten leiden. Maar ook dat is een normaal gegeven waar we moeten leren mee omgaan. , flexibiliteit Kunnen functioneren in een complexe samenleving veronderstelt dat we vlot kunnen switchen tussen verschillende codes die worden gehanteerd, naargelang context, personen, situaties, culturen. Hier gaat een dynamisch proces aan vooraf van observeren, afwegen, uittesten wat wel en niet kan, onderhandelen en zich manifesteren of aanpassen zonder het eigen referentiekader te verloochenen.  en leren-van-elkaar We creëren onder invloed van onze interactie met anderen actief nieuwe referentiekaders en stellen de bestaande voortdurend bij. Essentieel hierbij is een basishouding van reflectie en zelfkritiek, zowel op ons zelf als op tradities, verworvenheden, normen en waarden van de groepen waartoe we behoren. .
 • Door gebruikt te maken van filmfragmenten waarin leerkrachten geïnterviewd worden wordt de leeromgeving verbreed ( leeromgeving verbreden De potentiële diversiteit aan ervaringen, interesses, leefsferen en competenties die je bij de leerlingen kan aanboren, wordt veel groter als je het leren laat plaatsvinden in een authentieke context in confrontatie met 'echte' problemen, als je met verschillende klassen en leeftijdsgroepen kunt werken of als je de leer- en leefomgeving ook opentrekt tot buiten de school. ) en werkt men aan multiperspectiviteit Omgaan met diversiteit houdt in dat men zich los kan maken van het eigen perspectief, via verschillende invalshoeken naar zaken kan kijken én zich kan inleven in het perspectief van degenen met wie men in interactie treedt.
Creative Commons License