Welke gespreksvaardigheden herken je?

Oefening

Doelstellingen

 • Gespreksvaardigheden herkennen in een gesprek met ouders.
 • Reflecteren over de eigen aanpak in gelijkaardige gesprekken.

TimingKort (deel van een lesuur)

Richtlijnen

Met wie?

 • De voorgestelde werkvorm ‘Check-duo’s’ vereist een samenwerking met twee.
 • Deze oefening kan ook individueel gemaakt worden. Zo verliest men echter de meerwaarde van het  samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis. .

Voorbereiding

Opdracht

1. Lees individueel het gesprek met de vader en plus-moeder van Saskia.

 • Welke algemene bevindingen heb je omtrent dit gesprek?
 • Welke gespreksvaardigheden zet de leraar in?
 • Zijn er dingen die je anders zou aanpakken?

 2. Vergelijk jouw bevindingen met die van iemand anders. 

Nabespreking

Het geheel aan tips onder ‘Gespreksvaardigheden’ vormen de richtlijn bij de nabespreking.

Alternatieven en transfer

Alternatieve werkvormen

      Drie studenten kunnen de opdracht krijgen dit oudergesprek na te spelen.

Alternatieve toepassingen

Deze oefening kan toegepast worden op gelijk welke weergave van een oudergesprek:

 • Rollenspel.
 • Filmfragment.
 • Schriftelijke neerslag

Transfer

 • Door een authentiek gesprek te analyseren wordt de leeromgeving verbreed ( leeromgeving verbreden De potentiële diversiteit aan ervaringen, interesses, leefsferen en competenties die je bij de leerlingen kan aanboren, wordt veel groter als je het leren laat plaatsvinden in een authentieke context in confrontatie met 'echte' problemen, als je met verschillende klassen en leeftijdsgroepen kunt werken of als je de leer- en leefomgeving ook opentrekt tot buiten de school. ).
 • Via  samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis.  werkt men aan  dialoog & samenwerking De dialoog is de gespreksvorm waarin diversiteit het best tot haar recht komt. Er wordt tijd uitgetrokken om te luisteren en op een evenwaardige manier tot uitwisseling van betekenissen te komen. Samenwerking is de handelwijze waarbij diversiteit als meerwaarde wordt benut. Samenwerken in heterogene groepen kan soms tot conflicten leiden. Maar ook dat is een normaal gegeven waar we moeten leren mee omgaan.  en  leren-van-elkaar We creëren onder invloed van onze interactie met anderen actief nieuwe referentiekaders en stellen de bestaande voortdurend bij. Essentieel hierbij is een basishouding van reflectie en zelfkritiek, zowel op ons zelf als op tradities, verworvenheden, normen en waarden van de groepen waartoe we behoren.
Creative Commons License