Voornemens alfabetiseren

Oefening

Doelstellingen

 • Reflecteren over de noodzakelijk grondhouding om een positieve en constructieve communicatie met àlle ouders mogelijk te maken. 
 • De eigen grondhouding tegenover àlle ouders concretiseren.

TimingMiddellang (groot deel van een lesuur/volledig lesuur)

Richtlijnen

Met wie?

 • Deze werkvorm wordt in groepen van 2 à 3 personen gemaakt.
 • Deze oefening kan ook individueel worden gemaakt. Zo gaat echter de meerwaarde van het  samenwerkend leren Samenwerkend leren besteedt veel aandacht aan de wijze waarop lerenden elkaar waarnemen en met elkaar interageren. Op die manier kan je werken aan statusproblemen van zwakkere lerenden. De grote troef van samenwerken is dat uiteenlopende perspectieven sneller naar voren komen en kunnen leiden tot gezamenlijke opbouw van kennis.  verloren .

Voorbereiding

Opdracht

1. Schrijf alle letters van het alfabet in twee kolommen op een flap.

2. Denk samen na over de kenmerken van een grondhouding die nodig is om te communiceren met àlle ouders (als leraar én als school). Bedenk zoveel mogelijk associaties. Schrijf alle associaties bij de letter waarmee het woord begint. Tracht bij alle letters van het alfabet een associatie te nemen.

3. Neem nu individueel ‘Communiceren met àlle ouders’ door.

4. Bekijk de associaties opnieuw. Welke aanvullingen of wijzigingen kan je nog maken? 

Nabespreking

Enkele vragen ter nabespreking:

 • Werden er nog veel aanpassingen gemaakt nadat het deel ‘Communiceren met àlle ouders’ werd doornomen?
 • Welke associaties zijn ‘nieuw’ voor jou of had je oorspronkelijk nog niet aan gedacht?
 • Wat kunnen mogelijke valkuilen zijn in het toepassen van deze voornemens?
 • Wat zijn persoonlijke werkpunten in het aannemen van een grondhouding om positieve en constructieve communicatie met àlle ouders mogelijk te maken? 

Alternatieven en transfer

Alternatieve werkvormen

 • De Boom : een boom wordt opgebouwd rond het idee ‘een grondhouding om te communiceren met àlle ouders.
 • Tweet : in een tweet wordt de essentie van de grondhouding samengevat.
 • Sollicitatiegesprek : men solliciteert naar de functie ‘Oudercommunicatiespecialist’.

Alternatieve toepassingen

 • Studenten kunnen ook een interview afnemen met een leraar, directeur, leerlingenbegeleider, … van een school waarin gepeild wordt naar hun ideeën over een noodzakelijke grondhouding om te kunnen communiceren met àlle ouders. Dit interview kan verwerkt worden in een documentaire, fotoverslag, neergeschreven artikel, stripverhaal,… waarin ook de eigen reflecties omtrent dit interview verwerkt zitten.

Transfer

 • Welke grondhouding neemt de instelling aan tegenover studenten en ouders?
 • Door te brainstormen in groep werkt men via samenwerkend leren  aan  multiperspectiviteit Omgaan met diversiteit houdt in dat men zich los kan maken van het eigen perspectief, via verschillende invalshoeken naar zaken kan kijken én zich kan inleven in het perspectief van degenen met wie men in interactie treedt. dialoog & samenwerking De dialoog is de gespreksvorm waarin diversiteit het best tot haar recht komt. Er wordt tijd uitgetrokken om te luisteren en op een evenwaardige manier tot uitwisseling van betekenissen te komen. Samenwerking is de handelwijze waarbij diversiteit als meerwaarde wordt benut. Samenwerken in heterogene groepen kan soms tot conflicten leiden. Maar ook dat is een normaal gegeven waar we moeten leren mee omgaan.  en  leren-van-elkaar We creëren onder invloed van onze interactie met anderen actief nieuwe referentiekaders en stellen de bestaande voortdurend bij. Essentieel hierbij is een basishouding van reflectie en zelfkritiek, zowel op ons zelf als op tradities, verworvenheden, normen en waarden van de groepen waartoe we behoren.
Creative Commons License